Model overeenkomst

Indien wij werken op basis van Time For Print bestaat de mogelijkheid dat wij werken met een model overeenkomst. Hierin worden zowel wij als fotograaf en jij als model beschermd tegen eventuele misbruik of misstanden.

Hieronder staat een voorbeeld van deze overeenkomst. 

Model overeenkomst
Lingerie is wettelijk vanaf 16 jaar en naakt/ bedekt naakt vanaf 18. Wij hanteren zelf een hogere grens voor derlijke shoots. Legitimeren is verplicht. _______________________________________
Overeenkomst
Ondergetekenden, hierna te noemen “partijen”. Retinas Fotografie , gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen: “Fotograaf “ …………………………………….gevestigd/wonende te …………………. …hierna te noemen: “Model” komen het volgende overeen: Artikel 1 Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op: Datum:………/………/………………………… Plaats van de fotosessie: ……..…………………………. De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is) [  ]Portret / Fashion [  ]Badmode [  ]Lingerie [  ]Overige, nl. ………………………………….. Alleen van toepassing voor modellen van 18 jaar of ouder. [  ]Topless [  ]Esthetisch / bedekt naakt [  ]Naakt Poseervergoeding: TFP: [  ]Het model krijgt een link met alle foto’s digitaal, waarvan minstens 5 bewerkt. [  ]TFP: Het model krijgt een link met alle foto’s digitaal, waarvan minstens 5 bewerkt. Daarnaast ontvangt het model één print van 20 x 30 cm. [  ]Modelshoot 3 uur kost het model € 189.- en krijgt daarvoor: a) De sessie. b) professionele visagie c) Alle onbewerkte foto’s digitaal via een link d) minimaal 5 bewerkte foto’s en e) twee afdrukken van 20 x 30 cm per post [  ]Modelshoot 6 uur kost het model € 289.- en krijgt daarvoor: a) De sessie. b) 3 make-overs c) Alle onbewerkte foto’s digitaal via een link d) minimaal 10 bewerkte foto’s en e) 3 afdrukken van 20 x 30 cm Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst. Voor de betekenis van de beloningswijze TFP en/of TFCD wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst. Het model stemt toe dat de foto’s voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, stockplaatjes enz. Voor commerciële doeleinden wordt een ander contract gemaakt. Artikel 2 De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende: a. Portret / Fashion Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badkleding. b. Lingerie / Badmode Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. c. Topless Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto. d. Esthetisch / bedekt naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk of niet zichtbaar is op de foto. (eventueel doorhalen wat niet van toepassing is) e. Naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto. Artikel 3 Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht. Artikel 4 De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende: Het Model krijgt binnen drie weken een aantal prints zoals overeengekomen bij artikel 1 gestuurd naar het onderaan deze overeenkomst vermelde postadres van het Model alsmede een link met de overige foto’s digitaal. De foto’s zullen op de online worden geplaatst in een resolutie minimaal van 180 dpi, afdrukbaar op 10 x 15 cm formaat papier en in bestandsformaat JPEG. Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door model is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het is verplicht dit bij gebruik van de foto’s door Model vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model. Artikel 5 De poseervergoeding (indien van toepassing) is verschuldigd zodra dit contract getekend is. De poseervergoeding wordt aan het einde van de fotosessie contant uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de poseervergoeding later wordt betaald, zal dat zijn uiterlijk twee maanden na de datum van de fotosessie. De ondertekening van dit contract vormt géén bewijs dat de poseervergoeding betaald is. Artikel 6 Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden. Artikel 7 Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractspartijen, is het toegestaan de volgende naam te gebruiken: “ …………………………………………………..” (echte, of verzonnen naam) Artikel 8 De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven. Artikel 9 Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf. Artikel 10 De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te Den Haag en verklaren zij de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Den Haag bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, Plaats: ……………………………….                              __________________, handtekening Model Datum:……………………………….                              __________________, handtekening Fotograaf Indien het model 17 jaar of jonger is, dienen er twee handtekeningen te zijn van de ouders en/of voogd. Volledige naam ouder/voogd 1 ………………………………………… Handtekening ouder/voogd 1 ………………………………………… Volledige naam ouder/voogd 2 ……………………………………….. Handtekening ouder/voogd 2 ………………………………………… Gegevens Model: E-mail:…………………………………. Naam:………………………………………………………….. leeftijd/geboortedatum:………………… Straat:……………………………………………………………. Postcode ……………………………. Woonplaats:…………………………………………. Telefoon:……………………………………….. Mobiel:……………………………………………