Model overeenkomst

Over shoots
Model overeenkomst

Lingerie is wettelijk vanaf 16 jaar en naakt/ bedekt naakt vanaf 18. Wij hanteren zelf een hogere grens voor derlijke shoots. Legitimeren is verplicht.
_______________________________________

Overeenkomst

Ondergetekenden, hierna te noemen “partijen”.
Retinas Fotografie , gevestigd te Delft, hierna te noemen: “Fotograaf “
…………………………………….gevestigd/wonende te …………………. …hierna te noemen: “Model” komen het volgende overeen:
Artikel 1
Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op:
Datum:………/………/…………………………
Plaats van de fotosessie: ……..………………………….
De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)
[  ]Portret / Fashion
[  ]Badmode
[  ]Lingerie
[  ]Overige, nl. …………………………………..
Alleen van toepassing voor modellen van 18 jaar of ouder.
[  ]Topless
[  ]Esthetisch / bedekt naakt
[  ]Naakt

Poseervergoeding:
TFP:
[  ]Het model krijgt een link met alle foto’s digitaal, waarvan minstens 5 bewerkt.
[  ]TFP: Het model krijgt een link met alle foto’s digitaal, waarvan minstens 5 bewerkt. Daarnaast ontvangt het model één print van 20 x 30 cm.
[  ]Modelshoot 3 uur kost het model € 189.- en krijgt daarvoor:
a) De sessie. b) professionele visagie c) Alle onbewerkte foto’s digitaal via een link d) minimaal 5 bewerkte foto’s en e) twee afdrukken van 20 x 30 cm per post
[  ]Modelshoot 6 uur kost het model € 289.- en krijgt daarvoor:
a) De sessie. b) 3 make-overs c) Alle onbewerkte foto’s digitaal via een link d) minimaal 10 bewerkte foto’s en e) 3 afdrukken van 20 x 30 cm
Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.
Voor de betekenis van de beloningswijze TFP en/of TFCD wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst.
Het model stemt toe dat de foto’s voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
Denk aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, stockplaatjes enz. Voor commerciële doeleinden wordt een ander contract gemaakt.
Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a. Portret / Fashion
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet
begrepen lingerie en badkleding.
b. Lingerie / Badmode
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld.
c. Topless
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto.
d. Esthetisch / bedekt naakt
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk of niet zichtbaar is op de foto. (eventueel doorhalen wat niet van toepassing is)
e. Naakt
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.
Artikel 3
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht.
Artikel 4
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
Het Model krijgt binnen drie weken een aantal prints zoals overeengekomen bij artikel 1 gestuurd naar het onderaan deze overeenkomst vermelde postadres van het Model alsmede een link met de overige foto’s digitaal. De foto’s zullen op de online worden geplaatst in een resolutie minimaal van 180 dpi, afdrukbaar op 10 x 15 cm formaat papier en in bestandsformaat JPEG.
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door model is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Het is verplicht dit bij gebruik van de foto’s door Model vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.
Artikel 5
De poseervergoeding (indien van toepassing) is verschuldigd zodra dit contract getekend is. De poseervergoeding wordt aan het einde van de fotosessie contant uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de poseervergoeding later wordt betaald, zal dat zijn uiterlijk twee maanden na de datum van de fotosessie. De ondertekening van dit contract vormt géén bewijs dat de poseervergoeding betaald is.
Artikel 6
Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden.
Artikel 7
Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractspartijen, is het toegestaan de volgende naam te gebruiken:
“ …………………………………………………..” (echte, of verzonnen naam)
Artikel 8
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
Artikel 9
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.
Artikel 10
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te Den Haag en verklaren zij de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Den Haag bevoegd over alle geschillen
voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Plaats: ……………………………….                              __________________, handtekening Model
Datum:……………………………….                              __________________, handtekening Fotograaf
Indien het model 17 jaar of jonger is, dienen er twee handtekeningen te zijn van de ouders en/of
voogd.
Volledige naam ouder/voogd 1 …………………………………………
Handtekening ouder/voogd 1 …………………………………………
Volledige naam ouder/voogd 2 ………………………………………..
Handtekening ouder/voogd 2 …………………………………………
Gegevens Model:
E-mail:………………………………….
Naam:………………………………………………………….. leeftijd/geboortedatum:…………………
Straat:…………………………………………………………….
Postcode ……………………………. Woonplaats:………………………………………….
Telefoon:………………………………………..
Mobiel:……………………………………………

Veiligheid model

Over shoots

image

Onderstaande bericht kwam ik tegen op de pagina van Meldpunt modelfotografie wil hem graag onder de aandacht brengen.

Over het algemeen gaat het goed bij een fotosessie. Erworden goede afspraken gemaakt. Alles is leuk en gezellig. En de resultaten zijn mooi. Maar helaas zien we een enkele keer dat het mis gaat. En zoals je soms kunt lezen, kan het soms heel erg verkeerd gaan.

Handtastelijkheden. Bedreigingen tot zelfs aanranding of een poging daar toe. Laat ik vooropstellen dat die gelukkig op een hand te tellen zijn en het dus over het algemeen goed gaat, al horen we natuurlijk niet alles.

Maar wat als het mis gaat naar je gevoel en dat jij je als model of zelf als Mua bedreigd voelt. De fotograaf kon niet met zijn handen van je afblijven. Doet vreemde voorstellen. Onzedelijke handelingen of iets wat ook maar het gevoel geeft dat er iets niet in de haak is. Dan doe je aangifte bij politie. Nu horen we veel verhalen dat een model niet durft. Bang is voor wat andere zeggen. Bang voor ouders of werkgever. Zelfs bang dat het toch niets zal uithalen want het zal wel altijd zo er aan toe gaan of wie geloofd je nou. Misschien goed om daarom eens wat tips te geven.

1. Ben je meerderjarig. Doe aangifte. Die aangifte blijft gekoppeld aan de zaak maar zal buiten een advocaat en verdachte niet aan andere kenbaar worden gemaakt. Ook niet aan je werkgever.

2. Ben je minderjarig. Betrek toch je ouders erbij. Buiten dat zij op de hoogte zijn is het weer gelijk als het eerst punt. Misschien heb je schaamte, maar neem van mij aan als ouder. Ik pak liever de fotograaf aan dan dat ik mijn kind af val. Is natuurlijk voor iedereen weer anders maar met eerlijkheid kom je ver.

3. Bij twijfel kun je altijd praten met iemand van de zedenrecherche zonder verdere verplichting. Niemand zal je dwingen tot een verklaring als je dat zelf niet wil. Een goed gesprek kan je al verder helpen en vragen staat vrij.

4. Als iets gebeurt. Probeer, zonder jezelf in gevaar te brengen, wat bewijs krijgen. Pas wel op, heimelijke opnames met video of foto zijn strafbaar. Maar screenshots van chats bewaren of emails is altijd slim. Ben je met zijn twee naar een fotoshoot, wat altijd goed is, dan sta je al sterker.

5. Er is ook nog het Meldpunt Misdaad Anoniemwww.meldmisdaadanoniem.nl. Bedenk wel dat als het tot een vervolging komt nadat politie/recherche vooronderzoek heeft gedaan, je anonieme tip ook aan de gedaagde kenbaar wordt gemaakt. De kans dat die de melding weer met jou in verband brengt is aanwezigen daardoor je anonimiteit niet meer gegarandeerd. Eigenlijk dus als punt 1.

6. Dan is er de mogelijkheid om je te melden bij SteunpuntHuiselijk geweld www.vooreenveiligthuis.nl. Je zou denken dat die er alleen is voor bv ruzies e.d. in gezinnen maar die is er ook voor om je te helpen als je bent lastig gevallen. Die blijven wel anoniem en kunnen je in ieder geval helpen met vervolg stappen of steun.

7. En als laatste is er Slachtofferhulp Nederland www.slachtofferhulp.nl. Niet zo zeer om aangifte te doen waardoor iemand vervolgt wordt maar wel een punt waar je hulp kunt krijgen als het gaat om je verhaal te kunnen doen of om geholpen te worden doormiddel van advies, steun of doorverwijzing.

Nu doe je natuurlijk alleen aangifte of melding als het gaatom vreemde handelingen, onzedig gedrag of bedreiging. Je foto’s niet op tijdontvangen of je foto’s worden zonder toestemming ergens gebruikt. Auteursrechtschending enz vallen niet onder strafrecht maar onder civiele procedures en hiervoor is er rechtshulp of een jurist.

Wees vooral niet bang om advies te vragen. Zoals bij de tips staat (zie bestanden in deze groep) moet een foto sessie gewoon leuk en gezellig zijn. Je hoort daar met een fijn gevoel naar toe te gaan en vandaan te komen. En zoals we altijd zeggen. Voelt het niet goed, wegwezen.

Steunpunt Huiselijk geweld www.vooreenveiligthuis.nl
Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl
Meldpunt Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl
Meldingen voor België
www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/slachtofferhulp/centra_voor_slachtofferhulp/